අපොස (සා. පෙළ) 2019 මාතර කලාපයේ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

කලාපයේ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

 විභාගයට පෙනීසිටි සංබ්‍යාව (අවම විෂයන් 5ක් )අවම වශයෙන් මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති (අ.පො.ස (උසස් පෙළ) හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ)අවම වශයෙන් මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇතිවිෂයන් 09 සඳහාම A ලබා ගත්හර විෂයන් 06 සමත්හර විෂයන් 06ම අසමත්විෂයන් 09ම සමත් විෂයන් 09 ම අසමත්
සංඛ්‍යාව5579455341704213621177353454
ප්‍රතිශතය81.6174.747.5564.93.1763.340.94

කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

 විභාගයට පෙනීසිටි සංබ්‍යාව (අවම විෂයන් 5ක්)අවම වශයෙන් මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති (අ.පො.ස (උසස් පෙළ) හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ)අවම වශයෙන් මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇතිවිෂයන් 09 සඳහාම A ලබා ගත්හර විෂයන් 06 සමත්හර විෂයන් 06ම අසමත්විෂයන් 09ම සමත් විෂයන් 09 ම අසමත්
සංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතය
දික්වැල්ල70256380.247767.9550.7137553.42111.5736351.7140.57
දෙවිනුවර38123160.6318448.2910.2613234.65307.8713134.3861.57
මාතර3649316786.79299982.1940811.18274375.17832.27269173.75270.74
වැලිගම84759269.8951060.2170.8337143.8536.2634941.2172.01

විෂය මට්ටමින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

විෂය අංකවිෂයයඉදිරිපත් වූ සිසුන්ABCSWසමත් සංඛ්‍යාවසමත් ප්‍රතිශතය
11බුද්ධ ධර්මය529123028491045665430486191.87
14කතෝලික ධර්මය114421011100.00
15ක්‍රිස්තියානි ධර්මය622101583.33
16ඉස්ලාම් ධර්මය273795073462524890.84
21සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය5388171210921439777368502093.17
22දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය192144091321517792.19
31ඉංග්‍රීසි භාෂාව5577987692116012861452412573.96
34විද්‍යාව5575979606131013841296427976.75
32ගණිතය5566181963510798031230433677.90
33ඉතිහාසය557616808911473960572500489.74
40සංගීතය පෙරදිග113441621528616849108595.68
41සංගීතය – අපරදිග945426140094100.00
43චිත්‍ර1611216192528535140147191.31
44නැටුම් - දේශීය9381281703152458085891.47
46ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය3528886115461733595.17
47සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය64333814688422961495.49
48දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය1053229251369994.29
50නාට්‍ය හා රංග කලාව602871332471231259098.01
60ව්‍යාපාර හා ගිණුම්195272143644326587186595.54
61භූගෝල විද්‍යාව117022922040122496107491.79
62පුරවැසි අධ්‍යයනය1668250234511394279138983.27
63ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය603201583.33
64දෙවන භාෂාව – සිංහල1697162277216798.82
65දෙවන භාෂාව – දෙමළ5833901116018457999.31
68ප්‍රංශ14323241071.43
80තොරතුරු හා සන්නිවේදන අධ්‍යයනය2387143141837512934235398.58
81කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය36158491001035131085.87
82ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය8114208100.00
85ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව53416312101859244282.77
86සෞඛ්‍ය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය2082546472613321130195293.76
87සන්නිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනය84882622206476.19
88නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම්32101075032100.00
89නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රීක තාක්ෂණය11013611090.91
90නිර්මාණකරණය හා විදුලිය17026451270.59