අපොස (උ. පෙළ) 2020 මාතර කලාපයේ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

පළමු වර හා දෙවන වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

විෂය ධාරාවවිභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්‍රතිශතයදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව1772112363.372522202390
ජීව විද්‍යාව143495466.532520232593
වාණිජ114083272.982318151453
කලා1594111970.20766831
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය62544170.562217151862
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය24917369.481716121749
ප්‍රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන16900.0000000
එකතුව6983464266.481199991105378

පළමු වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

විෂය ධාරාවවිභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්‍රතිශතයදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව107559555.35191311943
ජීව විද්‍යාව79645957.6618971238
වාණිජ80156470.412315131138
කලා123983567.39756826
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය49334369.572215121547
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය19713468.02141491234
ප්‍රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන14700.0000000
එකතුව4748293061.71103715867226

දෙවන වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

විෂය ධාරාවවිභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්‍යාවවිශ්ව විද්‍යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්‍රතිශතයදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්‍යාවදිස්ත්‍රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව69752875.756991447
ජීව විද්‍යාව63849577.59711161355
වාණිජ33926879.06032315
කලා35528480.0001005
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය1329874.24023315
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය523975.00323515
ප්‍රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන2200.0000000
එකතුව2235171276.6016283338152

විෂය මට්ටමින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

 SUBJECTSNumber of Sat.Number of Pass (A+B+C+S)PercentageNumber of "A" PassNumber of "B" PassNumber of "C" PassNumber of "S" Pass
1Physics3276233671.311502397261221
2Chemistry3194246877.27369392756951
7Mathematics1100.000000
8Agricultural Science33723369.1451693119
9Biology1497112074.82120191391418
10Combined Mathematics1863134272.03317216347462
11Higher Mathematics000000
14Civil Technology000000
15Mechanical Technology12975.000045
16Electrical,Electronic & Information Technology000000
17Food Technology000000
18Agro Technology22100.000011
19Bio Resource Technology000000
20Information & Communication Technology1313101777.4655140374448
21Economics120687072.14174147279270
22Geography99264064.525299222267
23Political Science62442267.635687130149
24Logic & Scientific Method16113986.3411275942
25History1036966.991192821
28Home Economics1078478.503174420
29Communication & Media Studies86056365.4744100193226
31Business Statistics422354.763389
32Business Studies125797077.17161214334261
33Accounting125292874.12245135245303
41Buddhism735778.081172019
42Hinduism000000
43Christianity33100.002001
44Islam131184.624250
45Buddhist Civilization41126163.50223695108
46Hindu Civilization000000
47Islamic Civilization706187.141381723
48Greek & Roman Civilization000000
49Christian Civilization000000
51Art826376.835122323
52Dancing (Indigenous)12310383.7423253817
53Dancing (Bharatha)000000
54Oriental Music594576.271510614
55Carnatic Music000000
56Western Music000000
57Drama & Theatre (Sinhala)664974.243111223
58Drama & Theatre (Tamil)000000
59Drama & Theatre (English)000000
65Engineering Technology66651477.181385175241
66Bio System Technology26419875.0022364109
67Science for Technology93076281.9460150207345
71Sinhala1280106783.36142376351198
72Tamil463882.61112178
73English512752.9400621
74Pali756384.0017121915
75Sanskrit383078.95001416
78Arabic33100.000030
81French573154.3936166
82German000000
83Russian000000
84Hindi000000
86Chinese1414100.0012200
87Japanese584170.69751217
13General English7510367148.886134419361681