2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - මාතර කලාපයේ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

කලාපයේ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

 පෙනී සිටි සිසුන්ශිෂ්‍යාධාර සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ලකුණු 99 ට වැඩි සිසුන්ලකුණු 99 සිට 70 දක්වාලකුණු 70 ට අඩු
සංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතය
සමස්ත කලාපය541787616.17423878.2476014.034137.62

කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

 පෙනී සිටි සිසුන්ශිෂ්‍යාධාර සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ලකුණු 99 ට වැඩි සිසුන්ලකුණු 99 සිට 70 දක්වාලකුණු 70 ට අඩු
සංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතයසංඛ්‍යාවප්‍රතිශතය
දික්වැල්ල කොට්ඨාසය95113013.6773477.1813213.88858.94
දෙවිනුවර කොට්ඨාසය463122.5928260.9111825.496313.61
මාතර කොට්ඨාසය305565421.41259584.943059.981555.07
වැලිගම කොට්ඨාසය942788.2862766.5620521.7611011.68

පාසල් මට්ටමින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

පාසල් අංකයපාසලේ නමකොට්ඨාසයපෙනී සිටි සිසුන්ශිෂ්‍යාධාර සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ශිෂ්‍යාධාර සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් ප්‍රතිශතයලකුණු 99 ට වැඩි සිසුන්ලකුණු 99 සිට 70 දක්වාලකුණු 70 ට අඩු
22003මාර/අකුරුබැබිල කණිෂ්ඨ විදුහලදික්වැල්ල21314.291443
22114මාර/අල්-අස්හර් කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර5360.00500
22010මාර/අලුත්ගොඩ කණිෂ්ඨ විදුහලදික්වැල්ල7342.86700
22012මාර/අංගුන්න බදුල්ල ක.වි.මාතර100721
22015මාර/අනුර විද්‍යාලයමාතර73810.96451315
22016මාර/අපරැක්ක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලදෙවිනුවර3213.132255
22018මාර/අරංකහදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහලදික්වැල්ල1516.671320
22407මාර/අශෝක විද්‍යාලයදික්වැල්ල170755
22022මාර/අත්තුඩාව මහ විදුහලමාතර70511
22027මාර/බඔරැන්ද සද්ධර්මරාජ මහ විදුහලදික්වැල්ල3825.262585
22033මාර/බටවල පාතේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම831619.2866107
22034මාර/බතීගම මහ විදුහලදික්වැල්ල2001325
22037මාර/බෙලිදෙනිය මහ විදුහලදික්වැල්ල4124.883065
22046මාර/බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.විදික්වැල්ල80611
22106මාර/ඩී.එස්.සේනානායක විදුහලමාතර801620.007262
22242මාර/ධම්මසාර කණිෂ්ඨ විදුහලවැලිගම50023
22055මාර/දංදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහලදික්වැල්ල10110.00910
22059මාර/දීයගහ නැගෙනහිර ක.විමාතර50311
22060මාර/දීයගහ බටහිර මහ විදුහලමාතර33412.122571
22064මාර/දෙල්ගල්ල ප්‍රාථමික විදුහලදෙවිනුවර3202831
22065මාර/දෙමටපිටිය මහ විදුහලදික්වැල්ල160943
22080මාර/දෙවිනුවර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයදෙවිනුවර5511.8225228
22083මාර/ධර්මපාල ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විදුහලවැලිගම1601911.88125287
22084මාර/ධාරුල් උලුම් මහ විදුහලමාතර2001262
22085මාර/දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.විදික්වැල්ල3525.712474
22087මාර/දික්වැල්ල උතුර මහ විදුහලදික්වැල්ල6569.235582
22092මාර/දොඩම්පහල ක.විදික්වැල්ල2501375
22095මාර/ඩඩ්ලි සේනානායක විදුහලමාතර70115
22115මාර/ගන්දර මහ විදුහලදෙවිනුවර12521.60703619
22119මාර/ගරාඩුව ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම110371
22122මාර/ගොඩගම අනගාරික ධර්මපාල විදුහලමාතර17317.651241
22419මාර/ගොඩඋඩ මහ විදුහලදික්වැල්ල9366.4564209
22250මාර/හේමචන්දු ගුණසේකර මහ විදුහලවැලිගම2306107
22136මාර/හේන්වල ජයතිස්ස විදුහලවැලිගම2401374
22141මාර/හිත්තැටිය ධර්මරාජ මහ විදුහලමාතර3525.712744
22150මාර/ඉහළගොඩ ප්‍රාථමික විදුහලදික්වැල්ල50500
22160මාර/ඉසිපතන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර3625.5620106
22171මාර/කපුගම කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර130841
22182මාර/කැකණදුර විජයබා කණිෂ්ඨ විදුහලමාතර120534
22195මාර/කොකාවල මධ්‍ය මහ විදුහලමාතර44613.643941
22204මාර/කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල මහ විදුහලමාතර35411.432555
22207මාර/කොටුව ජනාධිපති විදුහලමාතර901718.898460
22208මාර/ඉල්මා විදුහලමාතර71912.68491111
22211මාර/කුමාරතුංග මුණිදාස මහ විදුහලදික්වැල්ල1604125.63137149
22479මාර/ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විදුහලමාතර47510.6432105
22218මාර/මහාමායා බාලිකා විදුහලමාතර40717.503631
22225මාර/මාලියද්ද විජය විදුහලදික්වැල්ල1417.141121
22360මාර/මාතර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර1512617.22138103
22235මාර/මීගස්දෙණිය ප්‍රාථමික විදුහලදික්වැල්ල10110.00910
22240මාර/මිදිගම මහ විදුහලවැලිගම30051312
22468මාර/මිනර්වා බෞද්ධ විද්‍යාලයමාතර44818.184220
22241මින්හාත් ජාතික පාසලදික්වැල්ල4624.353295
22243මාර/මිරිස්ස මධ්‍ය මහ විදුහලවැලිගම5711.7543113
22249මාර/මොටාගෙදර කණීෂ්ඨ විද්‍යාලය.මාතර3502573
22252මාර/මුරුතගස්පිටිය මහ විදුහලදික්වැල්ල1516.671212
22254මාර/නාදුගල මහ විදුහලමාතර22313.641741
22255මාර/නායිම්බල බණ්ඩත්තර මහ විදුහලමාතර120840
22433මාර/නාඔටුන්න මිශ්‍ර කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර140932
22259මාර/නාඔටුන්න දකුණ කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර50131
22263මාර/නාවිමන මහාරාජ මහ විදුහලමාතර4125.00220
22264මාර/නාවිමන උතුර කණිෂ්ඨ විදුහලමාතර120741
22265මාර/නිදන්ගල කණිෂ්ඨ විදුහලවැලිගම1516.67933
22266මාර/නිල්වලා ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර80911.257451
22270මාර/මේධානන්ද ප්‍රාථමික විදුහලමාතර1141916.67100113
22278මාර/පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහ විදුහලමාතර1312317.56117113
22293මාර/පාතේගම දකුණ සිරිසුමණ ක.වි.දික්වැල්ල2314.351265
22296මාර/පැලෑණ වජිරඥාණ ම.විවැලිගම2401374
22301මාර/පොල්හේන ප්‍රාථමික විදුහලමාතර7345.4855162
22302මාර/පොල්වතුමෝදර මහ විදුහලවැලිගම6234.8441138
22303මාර/පොල්වත්ත ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම73810.9655108
22316මාර/රාහුල විද්‍යාලයමාතර2596625.48240127
22420මාර/රෝහණ විශේෂ විද්‍යාලයමාතර6233.33231
22322මාර/රෝහණ මහ විදුහලමාතර761013.16461416
22324මාර/රුවන්ඇල්ල කණිෂ්ඨ විදුහලමාතර80521
22169මාර/ශ්‍රී සංගානන්ද ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම6768.9645193
22327මාර/සරණපාල කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර5523.6433157
22348මාර/සීවලී ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර1715.881511
22330මාර/සිරිපියරතන කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර70.00412
22335මාර/ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමයමාතර2306528.26218102
22338මාර/සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයමාතර1202924.17106104
22336මාර/සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලයමාතර1581811.39121307
22339මාර/සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයමාතර26510740.3825474
22342මාර/තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.දික්වැල්ල12216.67633
22343මාර/තලල්ල උතුර මහ විදුහලදෙවිනුවර10232.94682014
22349මාර/තල්අරඔ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර මහ විදුහලවැලිගම170.00854
22351මාර/තල්පාවිල ගැමුණු ප්‍රාථමික විදුහලමාතර70.00151
22352මාර/තල්පාවිල මිහිදු ආදර්ශ විදුහලමාතර1864021.511532013
22362මාර/උඩ අපරැක්ක කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර110.00920
22369මාර/උනැල්ල ජයන්ති විදුහලමාතර8112.50215
22371මාර/ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත විදුහලදික්වැල්ල801518.757721
22372මාර/උයන්වත්ත ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර843339.298112
22378මාර/විජිත මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයදික්වැල්ල1613823.601351610
22210මාර/වනිගසිරි ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම2926.902234
22387මාර/වාව්ව කණිෂ්ඨ විදුහලදෙවිනුවර70.00043
22388මාර/වේහැල්ල කණිෂ්ඨ විදුහලදික්වැල්ල14214.29932
22395මාර/ඕල්කට් ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලමාතර26210339.31248104
22389මාර/ධර්මරාජ ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම7978.8664105
22390මාර/ජිනරාජ ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම180.001035
22472මාර/වැලිගම මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විදුහලවැලිගම165159.09994422
22381මාර/වැවහමන්දුව වනිගසේකර මහ විදුහලමාතර35514.292195
එකතුව54178764240763414
සමස්ථ කලාපයේ ප්‍රතිශතය16.1778.2714.097.64