අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට පහත ක්‍රම භාවිතා කරන්න

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පල්ලිමුල්ල, මාතර

Tel : +94 41 222 3097

Fax : +94 41 222 875

Email : sp_zeo_matara@yahoo.com

Tel : +94 41 222 8471
        +94 41 222 2416

Tel : +94 41 570 1725

Tel : +94 41 570 1723 

Fax : +94 41 222 2875

Tel : +94 41 570 1721

        +94 41 222 2093

Tel : +94 41 222 2897

Fax : +94 41 222 2897

Tel : +94 41 570 1724