අපගේ සේවාවන් සදහා සම්පූර්ණ කල යුතු ලේඛණ

01.

මුල් පත්වීමේදී

 1. උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 2. අධ්‍යාපන සහතික පිටපත්
 3. ජාතික හැදුනුම්පතෙහි පිටපත
 4. විවාහ සහතිකය
 5. කාලත්‍රයාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කල පිටපත
 6. දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික
 7. වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය
 8. දිවුරුම,
 9. ගිවිසුම,
 10. ප්‍රතිඥාව
 11. වෛද්‍ය වාර්තාව

02.

සේවය ස්ථීර කිරීමට

 1. පත්වීමේ ලිපිය
 2. වැඩ භරගැනීමේ ලිපිය
 3. උප්පැන්න සහතිකය
 4. ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනයේ සහතික පිටපත්
 5. බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකමට අදාළ අධ්‍යාපන සහතික (සා.පෙ/උ.පෙ/උපාධි)
 6. ආය.සං. 11 පරි 11 වගන්තිය ප්‍රකාරව ස්ථීර කිරීම සඳහා බලය දීමේ පෝරමය (විදුහල්පති සනාත කළ)
 7. පරිවාස නිලධාරියෙකු පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව ( ගුරු සේවය සඳහා විදුහල්පති සහතික කළ)
 8. නමෙහි වෙනසක් ඇතොත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 9. අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද ලිපියේ පිටපතක් (කනිෂ්ඨ කා. මණ්ඩලයට)

03.

විශ්‍රාම ගැන්වීමේදී

 1. විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ඉල්ලීමේ ලිපිය (පීඩී 03 ආකෘතියට අදාළ)
 2. ජාතික හැදුනුම්පතෙහි පිටපත් 02
 3. ලංකා බැංකුව/ජා.ඉ. බැංකුව/මහජන බැංකුව පාස්පොතෙහි පිටපත්
 4. පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 01
 5. විශ්‍රාම දිනයට මාස 03 ක් ඇතුළත ලබාගත් වැටුප් විස්තරය
 6. රජයට අයත් බඩු භාරදීමේ ලිපිය
 7. අඩවැටුප්/ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ඇති/ නැති බවට විදුහල්පති සහතිකය
 8. විවාහ සහතිකය හා කලත්‍රයාගේ දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය හා ජා.හැ. පිටපත්
 9. ගුරු සෙත ණය /අ.සේ.ස ණය ලබා ඇති /නැති බව දැක්වෙන විදුහල්පති ලිපිය
 10. වි.වැ. 16 ආකෘතිය (කලාප කාර්යාලයෙන් ලබාගත යුතුය)

ස්ථාන මාරු සදහා සම්පූර්ණ කල යුතු ලේඛණ ​

කලාපය තුළ ස්ථාන මාරු

 1. ඉදිරිපත් කළයුතු අයදුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාව 01 කි
 2. මුල් පත්වීම නම් වසර 05ක් අදාළ පාසලේ සේවය කර තිබිය යුතුය
 3. විදුහල්පති නිර්දේශය /අත්සන හා නිළමුද්‍රාව තිබිය යුතුය
 4. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීමකදී අදාළ පාසලේ වසර 10 සම්පූර්ණ වූ විටදී දස අවුරුදු ගුරුමාරු අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතුය

අන්තර් කලාප / අන්තර් පළාත් / ජාතික පාසල් වලට ස්ථාන මාරු

 1. ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාව 05 කි
 2. මුල් පත්වීමක් නම් වසර 05 ක් අදාළ පාසලේ සේවය කර තිබිය යුතුය
 3. විදුහල්පති නිර්දේශය/අත්සන හා නිල මුද්‍රාව තිබිය යුතුය
 4. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රමුඛ මාරු මණ්ඩලය මගින් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ

නිවාඩු ලබා ගැනීම සදහා සම්පූර්ණ කල යුතු ලේඛණ

විදේශ නිවාඩු ලබා ගැනීම

 1. රා.ප.ච. 26/2013 අනුව ඉල්ලුම්පත
 2. අධ්‍යයන නිවාඩු සඳහා තෝරාගත් බවට ලිපිය‍
 3. ඉල්ලීමේ ලිපිය‍
 4. රාජකාරි ආවරණය කිරීමේ ලිපිය‍
 5. වෘත්තීයට අදාළ බවට විදුහල්පති නිර්දේශය‍
 6. තනතුර ස්ථීර කිරීමේ ලිපිය‍
 7. අධ්‍යයන නිවාඩු කාලය අවු. 01 ට වඩා වැඩිනම් ආ.සං. 15 පරිශිෂ්ඨය බැදුම්කරය‍ 8 වන පරිශිෂ්ඨය – ගිවිසුම‍
  (සියලු ආකෘති කලාප කාර්යාලයෙන් සහතික කල පිටපති 03 බැගින්)
නිලධාරියකු ව්ශ්‍රාම ගන්නා අවස්ථාවේදී උපරිම දින 90ක් දක්වා ඔහු හෝ ඇය 2007 වර්ෂයේ සිට ඉතිරි කරගෙන ඇති අනියම් හා විවේක නිවාඩු ප්‍රමාණය විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ 2006 වර්ෂයේදී ඉතිරිකරගත් නිවාඩු වෙනුවෙන් දීමනා ලබාගෙන නොමැතිනම් එම වර්ෂයේ ඉතිරි නිවාඩුද විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබාගත හැකිය

උදා:- 2020.05.01 දින විශ්‍රාම යාමට නියමිත නිලධාරියකු ඉතිරිකරගත් නිවාඩු ප්‍රමාණය දින 90 ක් හෝ දින 90 ඉක්මවන්නේ නම්
2020.02.01 සිට 2020.02.29 දක්වා දින 29
2020.03.01 සිට 2020.03.31 දක්වා දින 31
2020.04.01. සිට 2020.04.30 දක්වා දින 30
2020.02.01 සිට 2020.04.30 දක්වා විශ්‍රාම නිවාඩු 90
ඉතිරිකරගත් නිවාඩු පුමානය දින 90 කට අඩු වන්නේ නම් එම ප්‍රමාණය ව්ශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබාගත හැක

අයදුම් කිරීම
 • නිවාඩු ඉල්ලීමේ ලිපිය – විදුහල්පති නිර්දේශ සහිත විය යුතුය
 • නිවාඩු කාලයේදී රාජකාරි ආවරණය කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරමින් රාජකාරි ආවරණය කරණු ලබන තැනැත්තා විසින් ඉදිරිපත් කරණූ ලබන ලිපිය – විදුහල්පති නිර්දේශ සහිත විය යුතුය
 • ඉතිරි කරගත් නිවාඩුවලට අදාල වර්ෂවල නිවාඩු විස්තර (අදාල B100 වාර්තා පෞද්ගලික ලිපිගොනුවේ පවත්න්නේ නම් අවශ්‍ය නෙවේ)

ප්‍රසූත නිවාඩු ලබා ගැනීම සදහා සම්පූර්ණ කල යුතු ලේඛණ

දරුවා උපත ලද දිනයේ සිට රජයේ වැඩකරණ දින 84 ක් දක්වා මෙම නිවාඩු ලබාදෙනු ලැබේ.

උදා:- දරුවාගේ උපන්දිනය 2020.01.01. නම්
2020.01.01 සිට 2020.01.31 දක්වා දින 21
2020.02.01 සිට 2020.02.29 දක්වා දින 18
2020.03.01 සිට 2020.03.31 දක්වා දින 21
2020.04.01 සිට 2020.04.30 දක්වා දින 18
2020.05.01 සිට 2020.05.13 දක්වා දින 06
මුලු දින ගණන 84
අඩ වැටුප් නොගන්නේ නම් 2020.05.14 දින සේවයට වාර්තා කල යුතු වේ.
 • අයදුම් පත විදුහල්පති නිර්දේශය සහිතව පිටපත් 4 කින් ඉදිරිපත් කල යුතුවේ (වෛද්‍ය වාර්තාව හෝ දරුවාගේ උප්පැන්නය සමඟ)
සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන් වූ දින සිට දින 84 ක් දක්වා මෙම නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ.

උදා:-
2020.05.14 සිට 2020.05.31 දක්වා දින 18
2020.06.01 සිට 2020.06.30 දක්වා දින 30
2020.07.01 සිට 2020.07.31 දක්වා දින 31
2020.08.01 සිට 2020.08.05 දක්වා දින 05
මුලු නිවාඩු ගණන 84
වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා නොගන්නේ නම් 2020.08.06 දින සේවයට වාර්තා කල යුතු වෙයි
 • නිවාඩු ඉල්ලීමේ ලිපිය විදුහල්පති නිර්දේශයෙන් ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කල යුතුය
අඩවැටුප් අවසන්වූ දින සිට දින 84 ක් දක්වා ලබාදෙනු ලැබේ

උදා:-
2020.08.06 සිට 2020.08.31 දක්වා දින 26
2020.09.01 සිට 2020.09.30 දක්වා දින 30
2020.10.01 සිට 2020.10.28 දක්වා දින 28
මුලු දින ගණන 84
අයදුම් කිරීම.
 • ඉල්ලීමේ ලිපිය විදුහල්පති නිර්දේශය සහිතව අඩවැටුප් ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කල යුතුවේ
 • තවදුරටත් දරුවා රැකබලා ගැනීමට අවශ්‍ය වනබවට විශේෂඥ වෛද්‍ය වරයකුගේ නිර්දේශය සහිත ලිපිය

ණය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලේඛන

 1. ජාතික හැදුනුම්පත (මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත් 01)
 2. අවසන් වැටුප් විස්තරය (සේවා යෝජකයා විසින් සහතික කරණ ලද අවසාන වැටුප් විස්තරය)
 3. අනුමත මිනින්දෝරු සැලැස්ම (මුල් පිටපත)
 4. හිමිකම් ඔප්පුව ( මුල් පිටපත)
 5. වසර 30 කට අදාල ලුහුඩු සටහන් (පත්ඉරු ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්)
 6. පළාත් පාලන ආයතනයෙන් ලබාගත යුතු ලියකියවිලි
  • දේපල හිමිකම් සහතිකය පවරා නොගැනීමේ සහතිකය
  • වීථීරේඛා හා ගොඩනැගිලි සහතිකය
  • තක්සේරු නිවේදනය හා අවසාන කාර්තුවට වරිපනම් බදු ගෙවු රිසිට් පත
 7. දේපලට පිවිසීමේ මාර්ග සටහන
 8. තක්සේරු වාර්තාව හා පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව
 9. අනුමත ගොඩනැගිලි සැලසුම
 10. මිලට ගැනීමක් නම් අයදුම්කරුගේ ලිපිය (30 පරිශිෂ්ඨය අනුව) හා විකුණුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම්පත හෝ පිළිගත හැකි නීත්‍යානුකූල හැදුනුම්පතක් හෝ රියදුරු බල පත්‍රය හෝ කාලය ඉකුත් නොවූ ගමන් බලපත්‍රය) මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්
 11. විවාහ සහතිකයේ පිටපතක්
 12. කාලත්‍රයාගේ සේවා ස්ථානයෙන් ලබාගත් ලිපියක්
සංලක්ෂ්‍යය:- ඉල්ලුම් කරනු ලබන ණය මුදලේ සම්බන්ධතාව අනුව අදාළ වන ලියකියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය.
 1. ඇපකරු ප්‍රකාශ පිටපත් 02 බැගින්
 2. ඇපකරු ගිවිසුම පොදු 258 (පිටපත් 02 බැගින්)
 3. ඇපකරු වැටුප් විස්තරය ඇමිණිය යුතුයි (සහතික කළ) ණය
 4. ණය ඉල්ලුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 50 ට වැඩි නම් විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා දෙනු ලබන පොරොන්දු ප්‍රකාශය
සැලකිය යුතුයි
 • ඇපකරුගේ සේවා කාලය අවුරුදු 10 ට වැඩි විය යුතුයි
 • ඇපකරුගේ වයස අවුරුදු 50 ට අඩු විය යුතුයි
 • ඇපකරුගේ වැටුපෙන් 40% ඉතිරිය ණය කරුගේ වාරිකය හා පොලිය අයකිරීමට ප්‍රමාණවත් විය යුතුය
 • ඇපකරු ස්ථීර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරේ ස්ථීර විය යුතුය