සැලසුම්

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
දකුණුලක,මාතොට,නිල්වලා ගඟ අසබඩ පිහිටි මාතර කලාප කාර්යාලයට, මාතර,වැලිගම,දෙවිනුවර හා දික්වැල්ල යන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල සතර ද අයත් වේ. ජාතික පාසල් 13ක් සහ පළාත්සභා පාසල් 98ක් මාතර පලාපයට අයත් වේ.Vision & Mission

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - මාතර

    එම්.ටී.එම්. ආකීල් මහතා 

              සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

                É- 0412222897
 
     ¿ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
                
 
 
 

 

             (ශාඛා ප්‍රධානි)   එච්.ජී. චන්දිමා මිය (සංවර්ධන සහකාර) - මාර/මාක/සැවි06/05

Øසැලසුම් ශාඛාවේ ශාඛා ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කිරිම.

Ø  ශාඛාවේ දෛනික රාජකාරි සම්බන්ධිකරණය කිරිම.

Ø  පදනම් තේමාවට අදාළ කටයුතු.

Ø  කලාපයේ වාර්ෂික සැලැස්ම සකස් කිරීම ,අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරිම.

Ø  පාසල් සංගණන කටයුතු .

Ø  ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියලු කටයුතු

Ø  ශාඛාවේ බඩු වට්ටෝරු පොත නඩත්තු කිරිම.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක් විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.

 

මාලා අරුන්දතී මිය (සංවර්ධන සහකාර) මාර/මාක/සැවි06/01

Ø  පාසල් කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම(EMIS)

Ø  පාසල් සංවර්ධන  සිව්මස්  ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම.

Ø  සියලුම විභාග ප්‍රතිඵල රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීම.

Ø  ගුණාත්මක යෙදවුම් ප්‍රතිපාදන බෙදා හැරීම හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක් විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.

 

සමීරා ලක්‍ෂිණී  මිය (රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර) - මාර‍/මාක/සැවි06/02          

Ø  සියලුම ගුරුමාරු ,අනුයුක්ත කිරීම් හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  ශාඛාවට අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ලබා ගැනීම.

Ø  පොදු විෂය කටයුතු

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම


සලූජා කුමාරගේ මිය (සංවර්ධන සහකාර) - මාර/මාක/සැවි06/03

Ø  පාසල්වල භෞතික අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රමුඛතා ලේඛණ සකස් කිරීම.

Ø  අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ සියලු ආයතන හා රජයේ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු වලට අවශ්‍ය දත්ත හා තොරතුරු සැපයීම හා සංඛ්‍යා ලේඛණ රැස් කිරීම.

Ø  විගණන විමසුම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න

Ø  පාසල් ප්‍රජා කටයුතු

Ø  ගුරු උපදේශක තොරතුරු රැස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම.

Ø  දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් වලට අදාළ කටයුතු.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.

               

              ඩබ්..එන්.නිලූකා මිය (රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර) - මාර‍/මාක/සැවි06/04

Ø  තේමා අංක 03 ට අදාළ සියලුම රාජකාරී

Ø  කලාපයේ ගුරු තුලනය කිරීමට අදාල කටයුතු

Ø  මානව සම්පත් කළමණාකරණය හා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.


            තරංගා ගයානී මිය (සංවර්ධන සහකාර) - මාර/මාක/සැවි06/06

Ø  කලාපයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීම.

Ø  පාසල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් කටයුතු හා ව්‍යුහ කමිටු කටයුතු.

Ø  සියලුම විදුහල්පති තොරතුරු රැස්කිරීම ,වාර්තා කිරීම හා ස්ථාන ගත කිරීම හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  සියලුම කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු රුස්කිරිම හා යාවත්කාලීන කිරිම.

Ø  ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා 50 ට අඩු පාසල් පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.

           

             එම්.ඉනෝකා මිය  (සංවර්ධන සහකාර) - මාර/මාක/සැවි06/07

Ø  ගුණාත්මක යෙදවුම් කමිටු වාර්තා අනුමත කිරීම හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  පාසල් නගා සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ කටයුතු(PSI).

Ø  පාසල් පාදක ගුණාත්මක ,ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම්කරණය හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ 2013/7 චක්‍ර ලේඛණයට අදාළ රාජකාරී.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂතුමා සහභාගිවන සියලුම රැස්වීම් සඳහා අවශ්‍ය වන වාර්තා සකස් කිරිම.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂතුමා වෙත සියලුම ශාඛාවල මාසික ප්‍රගතිය වාර්තා කිරිම.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂතුමා විසින් පවත්වනු ලබන මාණ්ඩලික නිළධාරි රැස්වීම් වාර්තා කිරිම.

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.

බි.ඒ.මනෝරි නිර්මලා මිය (සංවර්ධන නිළධාරි) - මාර/මාක/සැවි06/08

Ø  පාසල් කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම(EMIS) සහායක ලෙස කටයුතු කිරිම.

Ø  පාසල් 1000 ව්‍යාපෘතියට අදාළ කටයුතු.

ü  මහින්දෝදය තාක්‍ෂණ විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම හා සම්බන්ධ කටයුතු.

ü  ප්‍රාථමික පාසල් 5000 සේ  ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා හා මාණ්ඩලික නිළධාරි තොරතුරු රැස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම හා ශාඛාවේ නිළධාරින්ගේ රාජකාරි ලැයිස්තු වලට අදාළ කටයුතු.

Ø  සැලසුම් ශාඛාවේ දත්ත ප්‍රදර්ශනය කිරිම.

Ø  සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරිම.

Ø  නැණස රූපවාහිනී වැඩසටහන හා සම්බන්ධ කටයුතු.

Ø  ශාඛාවේ දෛනික තැපෑල හා ඊ-මේල් භාර ගැනීම ,ලේඛණගත කිරීම හා බෙදා හැරීම.

Ø  අධ්‍යාපන පර්යේෂන ඒකකය   පිහිටුවීම  හා සමිබන්ධ කටයුතු

Ø  එස්.එම්.එස්.ගේට් වේ වැඩසටහනට අදාළ කටයුතු

Ø  KOICA ආයතන සම්බන්ධිකරණ කටයුතු

Ø  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක් විසින්  පවරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම.