පසුගිය වසර වල ප්‍රතිඵල සංසන්දනය

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් ප්‍රතිශතය

අ.පො.ස (සා. පෙ) විභාගය

අ.පො.ස (සා. පෙ) විභාගය සමත් ප්‍රතිශතය

අ.පො.ස (උ. පෙ) විභාගය

අ.පො.ස (උ. පෙ) විභාගය විෂය ධාරාවන්ට අනුව සමත් ප්‍රතිශතය