මාතර කලාපයේ පාසල් ව්‍යාප්තිය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් 13
පළාත් පාසල් 98
උපකෘත පාසල්05

ජාතික පාසල්

අංකයසංගණන අංකයපාසලේ නමවර්ගයලිපිනයදුරකතන අංකයවිදුහල්පතිදුරකතන අංකය
17258සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය1ABවැලිගම412250311ඩී එල් ප්‍රියදර්ශන මයා071-8164539
27272ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය1ABවැලිගම412251259ඩී.එස්.සේනානායක මිය071-8302269
37283අර්ෆා මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය1ABගල්බොක්ක, වැලිගම412251767එම්.ටී.එම්.මුතහ්හර් මයා077-3419803
47305රාහුල විද්‍යාලය1ABඅකුරැස්ස පාර, මාතර412222749සුදත් සමරවික්‍රම මයා071-4456341
57306සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය1ABරාහුල පාර, මාතර412222313එච්.එම්.වනිගසිංහ මිය077-9109513
67309මාතර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය1ABරාහුල පාර, මාතර412224301කේ.එච්.ප්‍රියන්ත කුමාරසිරි මයා071-8035777
77317සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය1ABකුමාරතුංග මාවත, මාතර412222123ඩබ්.බී.පියතිස්ස මයා071-4501050
87318සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය1ABවල්පල, මාතර412222549අයි.ඩී.එස්.සිරිබද්ධන මිය071-8463528
97328සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය1ABකොටුවේගොඩ, මාතර412222288එච්.කේ.එල්.බී විරාජිත් මයා071-4438536
107350දෙවිනුවර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය1ABදෙවිනුවර412227711එල්. එස්. පී. පුංචිහේවා මයා071-4233140
117383විජිත මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය1ABදික්වැල්ල412255116එස්.ජී.යූ.එස්.එල්.කේ.රාජසිංහ මයා071-2203833
127394මින්හාත් ජාතික පාසල1 Cසන්ඩිස් පාර, දික්වැල්ල412255722එම්.ඒ.එම්.මසාහීර් මයා071-4438586
137406මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය1ABසරසවි උයන , මාතර412236675ඩබ්. මොහොට්ටි මිය071-8682094
041-2227720

පළාත් පාසල්

අංකයසංගණන අංකයපාසලේ නමවර්ගයලිපිනයදුරකතන අංකයවිදුහල්පතිදුරකතන අංකය
17177මාර/අපරැක්ක මහ විදුහල1 Cඅපරැක්ක412245489මංජුලා පද්මනයනී රණතුංග මිය071-4037941
27178මාර/උඩ අපරැක්ක කණිෂ්ඨ විදුහලType 2උඩඅපරැක්ක, අපරැක්කකේ.ජේ.එල්.ඒ.සුනිල් ශාන්ත මයා071-0553233
37179මාර/අපරැක්ක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3අපරැක්කඑච්.ජී.ජගත් ප්‍රේමකුමාර මයා077-6185564
47260මාර/මිදිගම මහ විදුහලType 2මිදිගම, අහංගම412250707එච්.පී.ඩබ්.ග්‍රේෂන් උපජිත් මයා077-2073672
57262මාර/ශ්‍රී සංගානන්ද ප්‍රාථමික විදුහලType 3කප්පරතොට, වැලිගම412251748ජේ.ප්‍රියනාත් සරණසිරි මයා071-8164832
67263මාර/වනිගසිරි ප්‍රාථමික විදුහලType 3වැලිගමපී.එස්.පී.ඩී.රත්නායක මිය071-2422038
77266මාර/නාකන්ද මිදිගම විදුහලමිදිගම, අහංගමපී.කේ.සුජිත් බන්දුල මයා 077-9008946
041-2229431
87268මාර/බටවල පාතේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3පාතෙගම වැලිගම413004598ප්‍රදීප් පුෂ්ප කුමාර මයා071-4437385
97269මාර/හේමචන්දු ගුණසේකර මහ විදුහලType 2මුදු ගමුව, වැලිගමපී.ජී.රේණුකා දමයන්ති මිය076-9429372
107270මාර/ජිනරාජ ප්‍රාථමික විදුහලType 2වැලිගමආර්.පී.රෝහිණි මිය070-2713676
117271මාර/ධර්මරාජ ප්‍රාථමික විදුහලType 2අග්‍රබෝධි මාවත, වැලිගමයූ.එස්.ඩී.මනම්පේරි මිය071-8164495
127274මාර/පැලෑණ වජිරඥාණ ම.වි1 Cපැලෑණ, වැලිගම412251881ජේ.එච්.විමලසිරි මයා071-8020438
137275මාර/පොල්වතුමෝදර මහ විදුහල1 Cපොල්වතුමෝදර, මිරිස්ස412251950එන්.එස්.ජේ.බැරගමආරච්චි මයා071-8680264
147277මාර/පොල්වත්ත ප්‍රාථමික විදුහලType 3පොල්වත්ත, දෙනිපිටියරෝශිනි රොනාලි පිනිදිය මිය071-8116425
157280මාර/නිදන්ගල කණිෂ්ඨ විදුහලType 2කොටවිල, කඹුරුගමුවජී.ඊ.එස්. පතිරණ මිය 071-2547754
167281මාර/ධර්මපාල ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විදුහලType 3වැලිගම412254160ලයනල් වීරසිංහ මයා071-9132115
177284මාර/කඹුරුගමුව මහ විදුහල1ABකඹුරුගමුව412220397එච්.කේ.විමලසිරි මයා071-3480435
187285මාර/කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල මහ විදුහල1 Cකොටවිල, කඹුරුගමුව413004844පී.ආර්.එස්.වික්‍රමසිංහ මයා071-3104264
197286මාර/තල්අරඔ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර මහ විදුහලType 3තල්අරඹ, කඹුරුගමුව413426755අනෝජා රණවීර මිය071-3399227
207287මාර/මිරිස්ස මධ්‍ය මහ විදුහල1ABමිරිස්සඑස්.එම්.රණසිංහ මයා071-6316621
217288මාර/ඉසිපතන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3කඹුරුගමුවසී.එම්.චන්ද්‍රලතා මිය070-5636369
071-4747579
041-4926918
227289මාර/හේන්වල ජයතිස්ස විදුහලType 2හේන්වල, මිරිස්සබී.කේ.නිමල් ප්‍රියශාන්ත මයා077-7407829
237290මාර/සීවලී ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3තල්අරඔ , කඹුරුගමුවඒ.සමරවීර මිය071-3481817
071-7388872
247291මාර/ගරාඩුව ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3ගරාඬුව, කඹුරුගමුවඩබ්.ඒ.රූපිකා ජයන්ති වීරසිංහ මිය071-8335940
257294මාර/ධම්මසාර කණිෂ්ඨ විදුහලType 2මිරිස්සකේ.එච්.පී.එම්.පී.කුසුම්සිරි මයා071-7562962
267298මාර/පාලටුව ගුණරතන මධ්‍ය මහ විදුහල1ABපාලටුව, මාතර412220333එච්.බී.චන්ද්‍රලාල් මයා071-5265250
277299මාර/අත්තුඩාව මහ විදුහල1 Cපාලටුවබර්නාට් අබේනායක මයා077-6597231
070-3986326
287300මාර/අංගුන්න බදුල්ල ක.වි.Type 2වැල්ලතොට, පාලටුවඑම්.ඒ.ජයසිරි මයා071-4396303
297303මාර/උනැල්ල ජයන්ති විදුහලType 2උනැල්ල, පාලටුවපුෂ්පා ආරච්චිගේ මිය071-9806668
307307මාර/පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර මහ විදුහල1ABපඹුරණ, මාතර412221531බී.එම්.වසන්තා මිය071-5802434
317308මාර/පොල්හේන ප්‍රාථමික විදුහලType 3පොල්හේන, මාතරඩබ්.එච්.ආරියරත්න මයා071-8223048
077-7722552
327310මාර/මහානාම මහ විදුහල1ABවැලිගම, මාතර412227746කේ.එන්.කරුණාදාස මයා071-6291999
337311මාර/වැවහමන්දුව වනිගසේකර මහ විදුහලType 2වැවහමන්දුව, මාතරඑම්.ටී.රෝයි මයා071-6411524
347312මාර/ගොඩගම අනගාරික ධර්මපාල විදුහලType 2ගොඩගම, මාතරකේ.ජී.පාලිත මයා071-8211099
041-2222936
357313මාර/හිත්තැටිය ධර්මරාජ මහ විදුහල1 Cමාතර412227856වී.ජී.තිලක් නයන වසන්ත මයා071-5111533
367315මාර/ඩඩ්ලි සේනානායක විදුහලType 3ඉසඩින් නගරය, මාතරඩී.කේ.රාජපක්ෂ මිය071-2926970
078-3647025
377319මාර/නාදුගල මහ විදුහල1 Cනාඳුගල, මාතර412228105පූජ්‍ය අත්තුඩාවේ ධම්මාරාම හිමි071-8210065
387320මාර/නායිම්බල බණ්ඩත්තර මහ විදුහල1 Cනායිම්බල, තිහගොඩ පී.යූ.තෙන්නකෝන් මිය077-4549581
397321මාර/මාතර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3තුඩාව, මාතර412237342පී.ඒ.සී.යාපා මයා077-7359314
071-7406997
071-8050658
407322මාර/උයන්වත්ත ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3මාතර412237119අවන්ති කරුණාරත්න මිය071-8210069
041-2222744
417323මාර/මේධානන්ද ප්‍රාථමික විදුහලType 3මාතර412238430එල්.වයි.සන්ධ්‍යා කුසුම් මිය071-7620202
041-3409074
427325මාර/ඩී.එස්.සේනානායක විදුහලType 3ගබඩාවීදිය, මාතර412225349එච්.ඊ.වී.ඩී.ජිනසේන මිය071-8686841
437326මාර/ඕල්කට් ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3වේරගම්පිට, මාතර412225349යු.ඒ.වික්‍රමසිංහ මයා071-8062228
447327මාර/ධාරුල් උලුම් මහ විදුහල1 Cබතුතා පාර, මාතර412228430එම්.ටී.එම්.මිෆ්තාන් මයා071-4462595
457329මාර/දීයගහ බටහිර මහ විදුහල1 Cදීයගහ, මාතරඑච්.ජී.විජේතිලක මයා071-7125203
467330මාර/නාවිමන මහාරාජ මහ විදුහලType 2නාවිමන, මාතරඑම්.ඒ.අජිත් ගන්ෂන් කුමාර මයා071-8164806
477331මාර/රෝහණ මහ විදුහල1 Cමැද්දවත්ත, මාතර412237288පූජ්‍ය වගේගොඩ පියනන්ද හිමි071-7228996
487332මාර/මහාමායා බාලිකා විදුහල1 Cවෙරළ පාර, මාතර412227720එම්.බී.විනීතා මිය071-8022518
041-3021417
497333මාර/දීයගහ නැගෙනහිර ක.විType 2නාවිමන , මාතරඩබ්.ඒ.රත්නසිරි මයා071-5319826
072-5737823
507334මාර/නාවිමන උතුර කණිෂ්ඨ විදුහලType 2නාවිමන , මාතරකේ.ප්‍රදීප් දර්ශන මයා071-2426694
517335මාර/කොටුව ජනාධිපති විදුහල1ABකොටුවේගොඩ, මාතර412227108අයි.ඩබ්.ජී.ඒ.චමින්ද මයා071-4423437
527336මාර/රුවන්ඇල්ල කණිෂ්ඨ විදුහලType 2නාවිමනඅනුර වීරමන් මයා070-2582277
537337මාර/නිල්වලා ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3පල්ලිමුල්ල, මාතර412228372ඩබ්.පී.ජේ.දිසානායක මයා071-8209779
547340මාර/ඉල්මා විදුහල1ABකොටුවේගොඩ, මාතර412227439එම්.ආර්.එම්.භාරුන් රුබී මයා071-4501136
557341මාර/තල්පාවිල මධ්‍ය මහ විදුහල1ABදෙවිනුවර412264216කැලුම් චමින්ද පරණමාන මයා071-8042392
567342මාර/කොකාවල මධ්‍ය මහ විදුහල1 Cකොකාවෙල412264656එස්.කේ මුතුමාල මයා071-2515625
577343මාර/මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක මහ විදුහල1 Cකැකණඳුර413004489එච්.පී.ඔසාකා දිල්රුක්ෂි මිය070-2713555
587345මාර/තල්පාවිල මිහිදු ආදර්ශ විදුහලType 3දෙවිනුවර412264672එච්.එම්.ඩී.අජිත් උපේන්ද්‍ර මයා071-2515002
597347මාර/තල්පාවිල ගැමුණු ප්‍රාථමික විදුහලType 3කැකණඳුරසී.ජයසේකර මිය071-6023966
607348මාර/කැකණදුර විජයබා කණිෂ්ඨ විදුහලType 2කැකණඳුරජී.කේ.පී.මධුෂිණී මිය071-4438962
617349මාර/මොටාගෙදර ප්‍රාථමික විදුහලType 2කැකණඳුර, මාතරයූ.කේ.හෙට්ටිගේ මිය071-8159726
627351මාර/ගන්දර මහ විදුහල1 Cගන්දරඑල්.එච්.පී.අයි.චන්ද්‍රකුමාර මයා071-6086583
637352මාර/කපුගම කණිෂ්ඨ විදුහලType 2කපුගම, දෙවිනුවරඒ.ඒ.එන්.දිල්හානි මිය071-4483199
647353මාර/සිරිපියරතන කණිෂ්ඨ විදුහලType 2ගන්දරවත්ත, දෙවිනුවරසරත් සමරසිංහ මයා076-6265438
657354මාර/සරණපාල කණිෂ්ඨ විදුහලType 2දෙවිනුවර412220686එම්.ජේ.එස්.රූපසිංහ මිය071-6315631
667355මාර/වාව්ව කණිෂ්ඨ විදුහලType 2වාව්ව, දෙවිනුවරඩී.එම්.ජී.කේ.බණ්ඩාර මයා071-1202850
077-7812850
677356මාර/ගන්දර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලType 3ගන්දර412259235ඩි.ඒ.ඒ.එස්.යාපා මයා071-8026582
687359මාර/අල්-අස්හර් කණිෂ්ඨ විදුහලType 2ගන්දරඑම්.වයි.එම්.අස්ලම් මයා077-3049120
697360මාර/ගොඩඋඩ මහ විදුහල1 Cකෝට්ටගොඩ412258220ටී.එච්.නෙල්සන් චන්ද්‍රසිරි මයා071-8672353
707361මාර/තලල්ල දකුණ මහ විදුහල1ABතලල්ල , කෝට්ටෙගොඩ412259652එස්.එස්.අයි.අයි.පතිරණ මිය071-5425010
041-2259652
717362මාර/තලල්ල උතුර මහ විදුහල1 Cකැකනඳුර, මාතර412264648බී.ඩබ්.දමයන්ති කුමාරිහාමි මිය071-1464224
727363මාර/බෙලිදෙනිය මහ විදුහල1 Cකෝට්ටගොඩ412229567ආර්.එච්.තනුජා නිශාන්ති රාජපක්ෂ මිය071-8081711
077-8978228
737364මාර/දෙල්ගල්ල ප්‍රාථමික විදුහලType 3දෙල්ගල්ල, ගන්දරඩී.එම්.එම්.නිලන්ත දිසානායක මයා 071-1028189
075-9400284
747365මාර/නාඔටුන්න මිශ්‍ර කණිෂ්ඨ විදුහලType 2කැකනඳුරඒ.කේ. සරත්කුමාර මයා071-3265662
757366මාර/නාඔටුන්න දකුණ කණිෂ්ඨ විදුහලType 3නාඔටුන්න, කෝට්ටෙගොඩජේ.එම්.නිශාන්ති මිය071-4967040
071-2677302
767367මාර/පාතේගම දකුණ සිරිසුමණ ක.වි.Type 3කෝට්ටගොඩඑම්.ඩී.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා071-3081224
777368මාර/මාලියද්ද විජය විදුහලType 3දික්වැල්ලආර්.ඩබ්.කේ.එම්.සන්ධ්‍යා කුමාරි මිය071-4438664
787373මාර/රදම්පල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි1ABරදම්පොල412255702වයි.ජී.ඩබ්.කෝට්ටගොඩ මයා071-8116761
797374මාර/මුරුතගස්පිටිය මහ විදුහල1 Cඌරුගමුවයූ.එච්.ලීලසේන මයා071-8042143
807375මාර/අරංකහදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහලType 2ඌරුගමුවලාල් කොළඔහේවා මයා077-9040128
817376මාර/දංදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහලType 2රත්මලේයූ.ජී.සුභද්‍රා මිය 071-3602204
072-9010066
827377මාර/බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.විType 2ඌරුගමුවපී.එල්. වෝල්ටර් අජිත් මයා071-8083433
837378මාර/මීගස්දෙණිය ප්‍රාථමික විදුහලType 3ඌරුගමුවඑච්.පී.තිලක් වීරසිංහ මයා077-2700978
847380මාර/වේහැල්ල කණිෂ්ඨ විදුහලType 2ඌරුගමුවඩී.එස්.පිණිදිය මයා071-8014941
857381මාර/ඉහළගොඩ ප්‍රාථමික විදුහලType 3ඉහළගොඩ, ඌරුගමුවඑස්.ඒ.දිසානායක මිය071-8407773
867382මාර/ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත විදුහලType 3ඌරුගමුවඑල්.එච්.සී. දමයන්ති මිය071-9677525
877384මාර/දික්වැල්ල උතුර මහ විදුහල1 Cදික්වැල්ල412259444එන්.එච්.යූ. චන්දන මයා071-3530810
076-3438765
887385මාර/කුමාරතුංග මුණිදාස මහ විදුහල1ABදික්වැල්ල412255344ගල්ලල ගමගේ පද්මශාන්ත මයා071-4470491
897386මාර/දෙමටපිටිය මහ විදුහල1 Cවලස්ගලචාන්දි ඇලෙක්ස් ජයසිංහ මිය071-4350184
907387මාර/බඔරැන්ද සද්ධර්මරාජ මහ විදුහල1 Cරත්මලේඑච්.එම්.රසිකා අබේවර්ධන මිය071-8017755
917388මාර/බතීගම මහ විදුහල1 Cදික්වැල්ල412257520ටී.එම්.සි.ජයලලිතා මිය076-7117562
927389මාර/අකුරුබැබිල කණිෂ්ඨ විදුහලType 2දික්වැල්ලවී.ඒ.සෙල්ලහේවා මයා071-5820864
076-8866601
937390මාර/තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.Type 2රත්මලේකේ.ජී.කේ.ප්‍රභාෂිණී මිය071-8050614
947391මාර/දොඩම්පහල ක.විType 2දික්වැල්ලලියන්වල සුමනසිරි හිමි071-8425019
957392මාර/අලුත්ගොඩ කණිෂ්ඨ විදුහලType 3දික්වැල්ලපී.එම්.සදපාලි මිය077-2158663
967393මාර/දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.විType 2දික්වැල්ලඑ්.ඩී.ඩබ්.චන්දිමා කරුණාරත්න මිය071-7506032
977403මාර/වැලිගම මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විදුහලType 3අකුරැස්ස පාර, ගල් බොක්ක, වැලිගමඑම්.ඒ.එස්.සනුලා මිය071-5533380
987408මාර/ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විදුහලType 3මාතරඑල්.සී.එන්.යාපා මිය071-8577261

උපකෘත පාසල්

අංකයසංගණන අංකයපාසලේ නමවර්ගයලිපිනයදුරකතන අංකයවිදුහල්පතිදුරකතන අංකය
1මාර/ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමයවෙරළ පාර, මාතර041-2224008සදමාලි කුරේරා මවුතුමිය071-4439067
2මාර/අනුර විද්‍යාලයමාතර041-2221310නාලනී ප්‍රියංගිකා මිය071-8116362
3මාර/අශෝක විද්‍යාලයවැව්රුකන්නල, දික්වැල්ල041-2255807පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ සරණ හිමි077-9973298
4මාර/මිනර්වා බෞද්ධ විද්‍යාලයගබඩා වීදිය, මාතර041-2255807ඒ. අනුර නිශාන්ත මයා077-3061609
5මාර/රෝහණ විශේෂ විද්‍යාලයවෙලේගොඩ, මාතර041-2221498එන්. ඩී. අබේගුණවර්ධන මයා071-8679879